Strona główna
Previous Next
 • 1
 • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

 

Szanowni Państwo, Drodzy Słuchacze

Państwa chęć udziału w zajęciach spowodowały, że przystąpiliśmy do organizacji nowego roku akademickiego 2021/2022.

Pomimo trudności i obaw, co przyniesie nam jesień/zima, przygotowaliśmy tematykę wykładów i ofertę zajęć fakultatywnych oraz kół zainteresowań zapraszając Was na nie.

Funkcjonujemy jednak w niełatwym czasie pandemii. I dlatego wspólnie musimy zrobić wszystko, aby nasze zajęcia były bezpieczne. W związku z tym podjęliśmy szereg działań, które chcemy, aby w maksymalnym stopniu ograniczyły ryzyko zarażenia koronawirusem, opierając się na Zarządzeniu nr Z.10.2021.2022 Rektora Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 w warunkach związanych z wirusem SARS-CoV-2.

 

Oto procedury bezpieczeństwa dla naszych słuchaczy:

 1. Osoby biorące udział w zajęciach
 1. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć słuchacze, wykładowcy, instruktorzy oraz inni pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Przed zajęciami zaleca się w warunkach domowych, dobrowolne przeprowadzenie pomiaru temperatury przez słuchaczy.
 3. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby postronne , inne niż słuchacze, wykładowcy, instruktorzy, koordynator.
 4. Każdy słuchacz korzysta z własnych przyborów/przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć.
 1. Zasady ochrony indywidualnej
 1. Słuchacze mają obowiązek zasłaniania nosa i ust podczas wykładów, zajęć fakultatywnych (nie dotyczy zajęć: „Taneczny Krąg” – ale tylko w trakcie tańca, gimnastyki usprawniającej – ale tylko w trakcie zajęć- ćwiczeń z gimnastyki oraz słuchaczy występujących w części artystycznej na scenie czy podających komunikaty.
 2. Podczas przemieszczania się oraz w częściach wspólnych budynków zaleca się, aby słuchacze zakrywali nos i usta maseczką.
 3. Przed wejściem na salę gdzie odbywają się zajęcia, słuchacze zobowiązani są zdezynfekować ręce.
 1. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa
  1. Słuchacze uczestniczący w zajęciach (wykłady, zajęcia fakultatywne, koła zainteresowań, wycieczki) mają obowiązek wpisać się na listę obecności, określoną we wzorze w załączniku do niniejszej procedury oraz potwierdzić własnoręcznym podpisem zapoznanie się z przeprowadzonym instruktażem stanowiskowo-sanitarnym.
  2. Dokumentacja z zajęć w postaci listy obecności z adnotacją o zapoznanie się z instruktażem stanowiskowo - sanitarnym wraz z oświadczeniami słuchaczy o zapoznaniu się i przestrzeganiu Procedur Bezpieczeństwa Sanitarnego, zbierane są przez prowadzących zajęcia, następnie przekazywane do koordynatora, który zbiorczo przekazuje do Inspektora BHP i Ppoż. W terminie 3 dni od dnia zakończenia zajęć.
  3. Słuchacze zobowiązani są o stosowanie zasad dystansu społecznego oraz unikanie gromadzenia się.

Na podstawie Załącznika „Procedury bezpieczeństwa sanitarnego podczas zajęć dydaktycznych na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich do Zarządzenia nr Z.10.2021.2022 Rektora Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 30.09.2021 r. – opracowano procedury bezpieczeństwa dla naszych słuchaczy Politechniki Bydgoskiej Trzeciego Wieku.

 

Bydgoszcz, 13 października 2021 r.